Cálculo de la Base Imponible en el Régimen Especial de Agencias de Viajes

La ley 28/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), introdujo un cambio significativo en el tratamiento del IVA en las agencias de viajes, consecuencia de la sentencia del TJUE de fecha 26 de Septiembre de 2013 (asunto C-189/11). Una novedad importe con la nueva ley, es que se elimina la posibilidad de determinar la base imponible del régimen especial de las agencias de viajes por el método global, en consecuencia el método a aplicar a partir del 1 de enero  de 2015, en el cálculo de la base imponible del REAV es el de operación a operación.

Leer más
Articulos - 26/01/2015 0 comentarios

Ingreso del IVA en las importaciones

Dentro de la reforma del IVA que ha operado la Ley 28/2014, se ha modificado el artículo 167.dos de la Ley 37/1992. Esta modificación supone una novedad importante en el tratamiento del ingreso del IVA de las importaciones.

Leer más
Articulos - 20/01/2015 0 comentarios

Sector MICE en las Agencias de Viajes

La Dirección General de Tributos en su consulta V3334-14 de fecha 15 de diciembre de 2014, ha resuelto el tratamiento que cabe dar al sector MICE de las Agencias de Viajes.

Leer más
Articulos - 14/01/2015 0 comentarios

Nuevo tratamiento del IVA en las agencias de viajes

La ley 28/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), ha introducido un cambio significativo en el tratamiento del IVA en las agencias de viajes.

Leer más
Articulos - 02/01/2015 0 comentarios

Règim especial del Criteri de Caixa

La Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, ha modificat la Llei de l’IVA introduint un nou règim especial anomenat CRITERI DE CAIXA.

Leer más
Articulos - 10/02/2014 0 comentarios

Modificació de la Reglamentació de les Agències de Viatges

En data 25 de desembre es va publicar al DOGC el Decret 158/2012 que modifica el Decret 168/1994 de Reglamentació de les Agències de Viatges de Catalunya.

Leer más
Articulos - 25/03/2013 0 comentarios

Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària

Al BOE del passat dia 15 de juliol es publicà el Reial decret-llei 20/2012,  de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en vigor des del 15 de juliol de 2012  (a excepció de determinades mesures), i que adopten una sèrie de mesures que afecten entre d’altres a l’àmbit fiscal.

Leer más
Articulos - 26/07/2012 0 comentarios

Mesures urgents per la Reforma del Mercat Laboral

Al BOE del passat dia 11 de febrer es publicà el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en vigor des del 12 de febrer de 2012, sense perjudici d’allò que s’ha previst en les seves disposicions transitòries, i que introdueix canvis de gran importància en la regulació legal del nostre mercat de treball.

Leer más
Articulos - 26/02/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Mesures per a la correcció del dèficit públic

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

Leer más
Articulos - 25/01/2012 0 comentarios

Categorías