Règim especial del Criteri de Caixa

10 de Febrero del 2014

La Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, ha modificat la Llei de l’IVA introduint un nou règim especial anomenat CRITERI DE CAIXA.

 

A manera de resum, els trets més importants del nou règim són els següents:

Que és el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)?
Consisteix en endarrerir la declaració i, per tant, l’ingrés de l’IVA repercutit fins que es cobri la factura dels clients.

Té un però…
…Tampoc es pot deduir l’IVA suportat dels proveïdors, fins que no es pagui la factura.

També té una data límit…
… el 31 de desembre de l’any immediat posterior al que s’han efectuat les operacions.

Un exemple.
Un empresari acollit al RECC fa una venda de 100.000 € (Base Imposable) el dia 25 de novembre de 2014. La seva declaració es trimestral.

Convé amb el client el pagament de la factura en dos terminis:
50.000 € el dia 25 de febrer de 2015
50.000 € el dia 25 de febrer de 2016

Quan es meritarà?
Primer termini: El dia 25 de febrer de 2015: 50.000 x 21% = 10.500 € .
Es liquidarà el 1T de 2015.
Segon termini: El dia 31 de desembre de 2015: 50.000 x 21% = 10.500 € .
Es liquidarà el 4T de 2015.

Cal recordar…
Que encara està en vigor la “Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” Que segons aquesta llei, a partir del dia 1 de gener de 2013, el termini màxim de pagament entre empreses o entre empreses i professionals i l’Administració, serà de 60 dies, com a màxim, amb excepcions que ara no comentarem.

En conclusió, el límit s’aplicarà quan la empresa s’aculli al RECC i vengui a persones físiques consumidors finals o be quan el clients empresaris paguin en mora.

Quan entrarà en vigor?
El règim especial de criteri de caixa (RECC) entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014

Qui el pot aplicar?
Els empresaris o professionals (subjectes passius) quin volum de les seves
Operacions de l’any natural anterior no superi els 2.000.000 €, inclòs el IVA i el recàrrec d’equivalència.

… hi ha, però una exclusió:
Quan els cobraments en efectiu per a un mateix destinatari, durant el mateix any natural, hagin superat la xifra de 100.000 €

… per a calcular el límit no hi entra:
Les vendes de immobles de caràcter ocasional.
Els lliurament de bens de inversió.
Les operacions financeres i les relatives a l’or de inversió.

Qui no el pot aplicar?
Les empreses o professionals que s’acullin als Règims Especials simplificat, de
l’Agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència, del or d’inversió, els serveis per via electrònica i del grup de entitats.

Per a optar al RECC s’ha declarar prèviament a l’Administració?
Sí. Quan es presenti la declaració d’alta d’activitat, o durant el mes de desembre anterior a l’any que es vulgui aplicar.

On es pot aplicar ?
Només a les operacions que es produeixin en el territori d’aplicació del impost:
Península i Balears.

Quina serà la data de meritació quan els cobraments es facin a través de
remeses bancàries, pagarés, etc?
La data del seu venciment. Considerant la seva efectivitat a la data de l’abonament en el compte.

Cal recordar…
Que al respecte hi ha una resolució de caràcter vinculant de la DGT: V0187-05.

A l’hora d’emetre la factura s’ha de repercutir el IVA?
Sí. Quan es lliura la factura s’ha de repercutir el IVA, però la meritació s’entendrà quan es cobra.

Quan neix el dret a deduir el IVA suportat?
Quan es pagui (be el total, be la part) o, com a màxim el 31 de desembre de l’any immediat posterior al que s’han efectuat les adquisicions, si els venciments fossin posteriors.

… fins quan es podrà deduir?
Fins a quatre anys a partir de la data on es genera el dret a deduir.

Com s’anotaran aquestes operacions en els llibres de IVA?

* En el llibre de factures emeses:
En la data d’emissió de la factura de venda (no en la de cobrament).
Quan es cobri, s’ha de fer una anotació del cobrament a la data del cobrament o be el 31 de desembre de l’any immediat posterior al que s’han efectuat les operacions, si els venciments de l’operació fossin posteriors.

Nota aclaridora…
Els moments de inscripció de la emissió de la factura i el cobrament, son diferents, per tant no van en el mateix rengle dins del llibre de factures emeses. S’inscriuen respectant l’ordre correlatiu de les dates.

* En el llibre de factures rebudes:
En la data de recepció de la factura de compra (no en la de pagament).
Quan es pagui, s’ha de fer una anotació del pagament a la data del pagament o be al 31 de desembre de l’any immediat posterior al que s’han efectuat les operacions, si els venciments de l’operació fossin posteriors.

* Es poden emetre factures resums (de vendes)?
Si, tenint en compte el criteri general de meritació, amb independència de les dades a anotar en les dates dels cobraments.

Es pot renunciar al RECC?
Sí. Presentant una declaració durant el mes de desembre anterior a l’any que es vulgui renunciar. Tindrà una validesa mínima de 3 anys.

… i les operacions que encara no s’hagin completat pel seus venciments?
Continuaran igual fins al venciment de totes les operacions a las que s’hagi aplicat el RECC.

Si un crèdit (d’un client) resulta incobrable, quan s’aplica el RECC, es pot modificar la base imposable per crèdit incobrable?
Si.

Cal recordar…

Que el termini per a qualificar un crèdit com a incobrable, serà de 6 mesos a comptar des del 31 de desembre de l’any immediat posterior al qual s’ha realitzat la operació.

Quins efectes té la declaració de Concurs de l’empresa acollida al RECC?
La meritació de les quotes repercutides i la deducció de les suportades serà la de la data de la interlocutòria.

Quines obligacions tenen els destinataris no acollits al RECC quan rebin una factura emesa per un empresari acollit al RECC?
Hauran d’incloure en el Llibre de factures rebudes les dates dels pagaments i el mitjà pel qual han pagat.

Per als destinataris, l’anotació es farà en els terminis generals, com si les operacions no estiguessin subjectes al RECC.

Nota: Si la nostra empresa no s’acull al RECC però sí que s’hi ha acollit algun dels seus proveïdors, aleshores la nostra empresa no es podrà deduir l’IVA suportat d’aquests proveïdors acollits al RECC fins que s’hagi pagat la corresponent factura.

CHIVA-SANSO CONSULTORS & E-ASSESSORS, S.L.

El present document és una recopilació d’informació jurídica elaborat per CHIVA-SANSO CONSULTORS, amb fins divulgatius. En conseqüència la informació inclosa en el mateix no ha de ser considerada assessorament jurídic. No es divulgarà a tercers el contingut del mateix, ja sigui en la seva totalitat o extracte sense l’autorització prèvia i expressa de CHIVA-SANSO CONSULTORS.Comentarios

Sin comentarios por el momento

Deja tu comentario

Close