Modificació de la Reglamentació de les Agències de Viatges

25 de Marzo del 2013

En data 25 de desembre es va publicar al DOGC el Decret 158/2012 que modifica el Decret 168/1994 de Reglamentació de les Agències de Viatges de Catalunya.

 


Els trets més importants dels mateix tot seguit us els detallem.

CONCEPTE D’AGENT DE VIATGES:

Aquest pot ser:
a) Persona física
b) Persona jurídica

La persona jurídica pot constituir-se sota qualsevol forma empresarial. No existeix limitació, ni amb l’objecte social, ni amb el capital social.

 

CATEGORIES DELS AGENTS DE VIATGES:

S’ha eliminat les categories actuals (majorista, detallista, majorista-detallista) d’agents de viatges. Per tant els agents de viatges amb llicència a Catalunya  podran realitzar totes les activitats pròpies de les mateixes, a saber:

a) assessorament
b) mediació
c) organització en matèria de serveis turístics.

Els nous agents de viatges disposaran d’un número d’identificació sense cap tipus d’indicació de grup (com antigament). Les que estan operant a la data de publicar-se el Decret, mantindran el número d’inscripció amb el número i lletra assignat.

EXCLUSIVITAT DE L’ACTIVITAT PELS AGENTS DE VIATGES:

Els agents de viatges tenen reservada en exclusiva la organització i comercialització dels viatges combinats.

Per altre banda, la venda de serveis individuals (no combinats) ja va quedar liberalitzada amb anterioritat, en conseqüència aquesta pot ser realitzada per persones que no siguin agents de viatges. La seva regulació estarà al disposat al Codi de Consum de Catalunya i altre normativa en matèria de consum.

S’entén per viatge combinat o forfet  la combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada, i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements d’un mateix forfet:

Primer: el transport, sens perjudici del que estableix la normativa que el regula.
Segon: l’allotjament.
Tercer: altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

A. AGENTS DE VIATGES DOMICILIATS A CATALUNYA

Els agents de viatges domiciliats a Catalunya han de presentar davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) una declaració responsable que ha de contenir el següent:

a) Dades relatives a la identificació de la persona titular.

b) Identificació de la garantia a què es refereix l’article 7 de la Directiva 90/314/CEE, del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats, fent constar l’import i l’entitat garant.

c) Adreça de l’espai identificat d’atenció presencial al públic, amb indicació expressa de la seva disponibilitat.

B. AGENTS DE VIATGES ESTABLERTS EN UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA O EN UN ALTRE ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA

Els agents de viatges establerts en una altra comunitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a Catalunya han de presentar davant l’OGE una declaració responsable que ha de contenir les dades que estableixen els paràgrafs a) i c) de l’apartat A anterior

C. AGENTS DE VIATGES HABILITATS FORA DE L’ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA

Els agents de viatges habilitats fora de l’àmbit de la Unió Europea que vulguin actuar a Catalunya sense obrir establiment han de presentar davant l’OGE una declaració responsable que ha de contenir les dades que estableixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat A anterior, i en el cas que vulguin obrir un establiment a Catalunya, també les dades que estableix el paràgraf c) de l’apartat A anterior.

D.AGENTS DE VIATGES QUE VULGUI OBRIR UN NOU ESPAI IDENTIFICAT D’ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC A CATALUNYA

En el cas que l’agent de viatges vulgui obrir un nou espai identificat d’atenció presencial al públic a Catalunya, ha de presentar una declaració responsable davant l’OGE en la qual consti l’adreça i s’indiqui expressament la seva disponibilitat.

LOCAL DE L’AGENT DE VIATGES

 

S’ha eliminat l’exclusivitat del local i l’obligació de que el mateix sigui independent de la resta d’altres locals.

 

Qualsevol espai identificat d’atenció presencial al públic de l’agent de viatges ha d’exhibir un rètol en el qual consti clarament el nom del titular i el número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya. Aquest rètol ha d’estar redactat almenys en català.

 

Caldrà disposar d’un horari concret d’atenció al públic, i que haurà de constar en una zona visible de l’entrada.

 

GARANTIES

 

Coexisteixen a la norma 3 tipus de garanties (que substitueixen a l’actual fiança), que caldrà elegir una d’elles per part de l’agent de viatges.

 

Aquesta garantia ha de respondre, en cas d’insolvència o fallida, del reemborsament dels fons dipositats i de la repatriació del consumidor. Les dades d’aquesta garantia s’hauran d’incloure al document d’identificació del viatge.

 

 

Garantia individual: mitjançant aval bancari o pòlissa de caució. Durant el primer any d’exercici de l’activitat, aquesta garantia ha de cobrir un import mínim de 100.000 euros. A partir del segon any d’exercici de l’activitat, l’import d’aquesta garantia ha de ser equivalent, com a mínim, al 3% del volum anual de negocis de l’agent de viatges, i en tot cas l’import no pot ser inferior a 100.000 euros ni superior a 300.000 euros.

S’entén per volum anual de negocis el derivat dels ingressos per l’activitat pròpia d’agent de viatges. Es tracta de la facturació total bruta per viatges combinats, i no per serveis individuals (no combinats).

 

Garantia col·lectiva: els agents de viatges poden constituir una garantia col·lectiva a través de les associacions empresarials legalment constituïdes. La garantia col·lectiva és un fons de garantia per al conjunt d’agents que hi participen.

Les formes de constituir aquesta garantia col·lectiva seran les mateixes que les indicades per a la garantia individual.

 

 

La quantia d’aquesta garantia col·lectiva serà d’un mínim del 50% de la suma de les garanties que els agents de viatges individualment considerats haurien de constituir d’acord amb l’apartat anterior. En cap cas l’import global del fons podrà ser inferior a 2.500.000 euros.

 

La garantia col·lectiva cobrirà a cada agent, com a màxim, un import equivalent a l’establert per la garantia individual, d’acord amb l’apartat anterior.

 

Garantia per cada viatge combinat: l’agent de viatges contracta una assegurança per a cada usuari de viatge combinat.

En el moment que l’usuari faci el primer pagament a compte del preu del viatge combinat, l’agent de viatges li ha de lliurar un document que identifiqui la garantia constituïda i les dades de contacte de l’entitat garant.

TERMINI D’ADAPTACIÓ DE L’AGENT DE VIATGES AL NOU DECRET

L’agent de viatges disposa de 6 mesos (fins el 26 de juny de 2013) per adequar la seva garantia al que s’ha concretat en el present butlletí.

En el mateix termini haurà de comunicar-ho a la Direcció General de Turisme, a través d’una Declaració responsable en la que es farà constar que es disposa de l’esmentada garantia, l’import d’aquesta i l’entitat garant.

Nota: caldrà sol·licitar la devolució d’antiga fiança a la Direcció General de Turisme.Close