Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària

26 de Julio del 2012

Al BOE del passat dia 15 de juliol es publicà el Reial decret-llei 20/2012,  de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en vigor des del 15 de juliol de 2012  (a excepció de determinades mesures), i que adopten una sèrie de mesures que afecten entre d’altres a l’àmbit fiscal.

 

Donada l’extensió del RDL 20/2012, a continuació destaquem de manera succinta els aspectes més rellevants d’aquesta reforma fiscal. La presentació dels punts més destacats s’ha fet agrupant les mateixes en funció de les diferents figures impositives:

 1. 1.      IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

En relació amb  l’IVA, i amb efectes des de l’1 de setembre de 2012, s’introdueixen les modificacions següents:

      A.- TIPUS IMPOSITIUS I APLICACIÓ

 • El tipus impositiu general passa del 18% al 21%
 • El tipus reduït s’eleva del 8% al 10%
 • El tipus superreduït es manté en el 4%
 • Els tipus del règim especial de recàrrec d’equivalència passen del 4 i 1 per cent al 5,2 (per articles al tipus general de l’IVA) i 1,4 (per articles al tipus reduït de l’IVA) per cent, per aquest ordre. Es manté el 0,5% per articles al tipus superreduit de l’IVA.
 • Les compensacions del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, passen del 10 i 8,5 per cent al 12 i 10,5 per cent, respectivament

NOTA ESPECÍFICA PER LES AGÈNCIES DE VIATGES:

Cal tenir present per la seva incidència al sector de les agències de viatges, que el tipus d’IVA aplicable al Marge Brut del Règim Especial de les Agències de Viatges serà del 21%.

Per altre banda la deducció per IVA suportat que pot realitzar el viatger empresari o professional que ha adquirit un viatge en Règim Especial de les Agències de Viatges, continuarà sent el 6% del Preu del servei, amb els requisits de l’article 142 LIVA.   

NOTES PER A TOTES LES EMPRESES,  A TENIR EN COMPTE EN L’APLICACIÓ DE L’IVA:

Data a tenir present per a la pujada de l’Iva: La data que determina el tipus impositiu aplicable a una operació és la data en la qual se produeix la meritació de l’ IVA d’aquesta operació. Així, amb caràcter general, la data en la que s’entén produïda la meritació de l’ IVA és la data en la qual es produeix efectivament l’entrega dels bens o la prestació dels serveis.

En conseqüència, per a aquelles operacions en les que la meritació de l’IVA es produeixi abans de l’ 1 de setembre de 2012, el tipus impositiu de l’ IVA serà l’ actualment en vigor, del 18%, del 8% o del 4%, amb independència de la data en què s’emeti la factura corresponent, i a totes aquelles operacions que s’entenguin realitzades, conforme les regles de la meritació de l’ IVA, a partir del 1 de setembre de 2012, li seran aplicables els nous tipus impositius de l’ IVA del 21% i del 10%, o el 4%, segons siguin aplicables els esmentats tipus impositius a les operacions realitzades.

Supòsits conflictius

En relació amb l’exposat anteriorment, la referida aplicació de les regles de la meritació de l’ impost pot donar dubtes sobre el tipus d’IVA que haurà d’aplicar-se (si el vigent amb anterioritat a l’ 1 de setembre de 2012 o el posterior) en determinats supòsits especials, com els que s’ indiquen a continuació:

 • El tipus impositiu aplicable als pagaments anticipats. En aquest supòsit s’ha d’aplicar el tipus vigent en el moment del pagament anticipat, amb independència de quan es presti el servei o s’entregui la mercaderia.
 •  Modificacions de la base imposable i rectificació de quotes repercutides. En aquest cas caldrà aplicar el tipus vigent de l’operació inicial, és a dir, si la modificació correspon a un servei o entrega de mercaderies realitzat el mes de juny, aleshores el tipus serà el vigent abans de l’1 de setembre.
 • Operacions de tracte successiu o continuat (arrendaments, contractes de subministres). El tipus aplicable serà el del moment de la exigibilitat del preu servei, amb independència del moment de la seva prestació. Exemple: subministrament telefònic que va del 15 de d’agost al 14  de setembre, s’emet la factura el 15 de setembre, per tant l’Iva serà al 21% per tot el servei.
 • Facturació posterior a la meritació. S’ha de respectar l’Iva del moment de la meritació de la prestació del servei o entrega de mercaderia, amb independència del moment de l’emissió de la factura, excepte les operacions de tracte successiu.
 • Específic a la intermediació de serveis. Cas concret de les agències de viatges. Aquestes poden haver tancat un viatge amb el client abans de l’1 de setembre i haver cobrat el mateix, emetent la corresponent factura, però el viatge es realitzarà desprès de l’1 de setembre. Doncs bé, la factura emesa per l’agencia de viatges es tractarà com un pagament anticipat, ara bé, com la majorista de ben segur emetrà la factura en el moment previ a la realització del servei, i aquest serà desprès de l’1 de setembre, aleshores, la majorista aplicarà el nou tipus d’IVA, per tant l’agència de viatges assumirà un tipus més alt al que havia pactat amb el seu client.

      B.- BÉNS I SERVEIS QUE TRIBUTAVEN AL TIPUS REDUÏT DEL 8%, QUE PASSEN A FER-HO AL TIPUS GENERAL DEL 21%:

A. Entregues de béns:

 • Les flors i les plantes vives de caràcter ornamental.
 • Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • Entregues i adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art el proveïdor del qual sigui l’autor o drethavents o empresaris no revenedors amb dret a deduir.

B. Prestacions de serveis :

 • Serveis mixtes d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres d’anàlegs.
 • L’entrada a teatres, circs, espectacles i festes de braus, parcs d’atraccions i atraccions de fira, concerts, parcs zoològics, sales cinematogràfiques i exposicions i visites a monuments i parcs naturals. Sempre que els mateixos no estiguin exempts de l’IVA segons l’article 20, apartat ú, número 14.

Nota: mantenen el tipus reduït, ara del 10%…..l’entrada de museus, galeries d’art i pinacoteques, els espectacles esportius de caràcter aficionat, i les exposicions i fires de caràcter comercial.

 • Serveis prestats per interpretes, artistes, directors i tècnics que siguin  persones físiques.
 • Serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física, qualsevol que sigui la persona o entitat a quin càrrec es realitzi la prestació. Sempre que aquests serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i no resulti d’aplicació l’exempció a la que fa referència l’article 20, apartat ú, número 13 de l’IVA.
 • Els serveis funeraris i l’entrega de bens relacionats amb els mateixos.
 • L’assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció segons l’article 20 de l’IVA.
 • Els serveis de perruqueria i els seus complementaris
 • Serveis de radiodifusió digital i televisió digital.

      C.- BÉNS QUE TRIBUTAVEN AL TIPUS REDUÏT DEL 4 PER CENT I QUE PASSEN AL 21%:

S’apugen del 4% al 21% les entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions d’objectes que per les seves característiques només es puguin utilitzar com a material escolar, i es manté no obstant el tipus del 4% per als àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix.

      D.- IVA DE L’HABITATGE

El tipus impositiu aplicable a l’entrega d’edificis o les seves parts aptes per a la seva utilització com a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament amb els mateixos es manté en el 4% fins al 31 de desembre de 2012. A partir de l’1 de gener del 2013, s’aplicarà el tipus reduït de l’IVA del 10%.

      E.- EXECUCIONS D’OBRA QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D’ENTREGA DE BÉNS

Es modifica la qualificació “d’entrega de béns” d’una execució d’obra que tingui com objecte la construcció o rehabilitació d’una edificació destinada a habitatges, elevant del 33% al 40% el percentatge que ha de suposar el cost dels materials aportats per l’empresari.

Aquest percentatge s’incorpora a la Llei de l’IVA relatiu a l’aplicació del tipus reduït en execucions d’obra de renovació i reparació d’habitatges.

      F.- RÈGIM ESPECIAL DELS BÉNS USATS, OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS I OBJECTES DE COL·LECCIÓ

S’exclou del Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, les entregues d’objectes d’art adquirides a empresaris o professionals diferents dels revenedors, en passar a tributar aquestes adquisicions del 8% al 21%. No obstant això, es permet continuar aplicant aquest Règim a les entregues d’objectes d’art adquirits a aquests empresaris, abans de l’1 de setembre de 2012, a un tipus reduït.

 1. 2.     IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

      A.- DEDUCCIÓ PER HABITATGE HABITUAL

Amb efectes des del 15 de juliol de 2012, se suprimeix la compensació fiscal per deducció en adquisició d’habitatge habitual aplicable als contribuents que van adquirir el seu habitatge abans del 20 de gener de 2006.

B.- RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE SOBRE ELS RENDIMENTS D’ACTIVITATS PROFESSIONALS I RENDIMENTS DEL TREBALL DERIVATS D’IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS I SIMILARS

Amb efectes des de l’1 de setembre de 2012, s’incrementa del 15% al 19% el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments d’activitats professionals i els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació. No obstant això, amb caràcter transitori, el percentatge de retenció sobre els rendiments que se satisfacin o abonin des de l’1 de setembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2013 serà el 21%.

Així mateix, s’incrementa del 7% al 9% el tipus de retenció aplicable als rendiments d’activitats professionals que iniciïn la seva activitat.

 Quadre resum

RETENCIÓFins 31/08/2012

 

 

De l’01/09/2012  al 31/12/2013

 

 

A partir de l’01/01/2014

Tipus General

15%

21%

19%

Tipus Reduït

7%

9%

9%

 

 1. 3.     IMPOST SOBRE SOCIETATS.

A.- LÍMIT EN LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLE NEGATIVES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2012 i 2013, per a aquelles entitats que tinguin la consideració de grans empreses (volum d’operacions segons la normativa de l’IVA superior a 6.010.121,04 euros) i durant els 12 mesos anteriors a l’inici dels períodes impositius esmentats el seu import net de la xifra de negocis hagi estat d’almenys 20.000.000 d’euros, s’estableixen les següents especialitats en la compensació de bases imposables negatives:

 • Import net de la xifra de negocis entre 20.000.000 i inferior a 60.000.000 d’euros: la compensació es limita al 50% (abans era el 75%) de la base imposable prèvia a la compensació esmentada.
 • Import net de la xifra de negocis igual o superior a 60.000.000 d’euros: la compensació es limita al 25% (abans era el 50%) de la base imposable prèvia a la compensació esmentada.

L’anterior no resulta aplicable als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi vençut el 15-07-2012, és a dir, al pagament fraccionat efectuat el mes d’abril de 2012.

B.- AMORTITZACIÓ FISCAL DEL FONS DE COMERÇ I INTANGIBLES AMB VIDA ÚTIL INDEFINIDA

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2012 i 2013, la deducció de l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida es limita a un màxim de la cinquantena part del preu d’adquisició originari (per tant passa del 10% al 2%).

Aquesta limitació no resulta aplicable als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi vençut el 15-07-2012, és a dir, al pagament fraccionat efectuat el mes d’abril de 2012.

No s’aplica aquesta reducció del límit als contribuents de l’IRPF que hagin tingut una xifra de negocis en el període anterior inferior a 10 milions d’euros.

Amb relació a la deducció fiscal del fons de comerç derivat d’adquisicions de negocis (que té com a límit anual màxim la centèsima part del seu import, és a dir l’1%), ara també exclou de l’aplicació d’aquest límit reduït als contribuents de l’IRPF l’import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior dels quals sigui inferior a 10 milions d’euros.

C.- PAGAMENTS FRACCIONATS

Amb efectes per als pagaments fraccionats els terminis de declaració dels quals s’iniciïn a partir del 15 de juliol de 2012 , corresponents a períodes impositius iniciats en els anys 2012 i 2013 (que afectaran per tant al segon i tercer pagament fraccionat de 2012 i els tres pagaments fraccionats de 2013),  s’introdueixen diverses modificacions respecte a la modalitat del pagament fraccionat la determinació de la qual es realitza sobre la base imposable del període impositiu transcorregut (mètode de la base meritada). En aquest sentit, s’inclou en la seva base un 25% dels dividends i rendes que procedeixen de la transmissió de participacions que tenen dret al règim d’exempció i s’eleven els percentatges d’aplicació sobre la base imposable.

D’altra banda, respecte de l’import mínim d’aquest pagament fraccionat amb base en el resultat de l’exercici, s’incrementa el seu percentatge i aquest pagament mínim no es veurà minorat per les bonificacions i retencions del període.

Les modificacions les podem resumir en els següents punts:

a) Amb caràcter general, en la base del pagament fraccionat s’hi ha d’incloure el 25% de l’import dels dividends i les rendes meritades a les que resulti d’aplicació l’exempció per rendes de font estrangera.
b) Per a grans empreses amb un import net de la xifra de negoci en els dotze mesos anteriors als citats períodes impositius d’almenys 10.000.000 d’euros, els percentatges aplicables per a la determinació del pagament són els següents:

 • Si l’import net de la xifra de negocis és d’almenys 10.000.000, però inferior a 20.000.000 d’euros: quinze vintens del tipus de gravamen arrodonit per excés. Si el tipus de gravamen aplicable a l’entitat és el general, el percentatge del pagament fraccionat és del 23%.
 • Si l’import net de la xifra de negocis és d’almenys 20.000.000, però inferior a 60.000.000 d’euros: disset vintens del tipus de gravamen arrodonit per excés. Si el tipus de gravamen aplicable a l’entitat és el general, el percentatge del pagament fraccionat és del 26%.
 • Si l’import net de la xifra de negocis és d’almenys 60.000.000 d’euros: dinou vintens del tipus de gravamen arrodonit per excés. Si el tipus de gravamen aplicable a l’entitat és el general, el percentatge del pagament fraccionat és del 29%.

S’incrementa l’import mínim a ingressar per a aquelles entitats que en els dotze mesos anteriors hagin tingut un import net de la xifra de negocis del menys 20.000.000 d’euros en els termes següents:

 • Amb caràcter general s’estableix en el 12% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels tres, nou, o onze primers mesos de cada any natural, o, per a subjectes passius el període impositiu dels quals no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat, determinat d’acord amb el Codi de Comerç i la resta de normativa comptable de desenvolupament, minorat exclusivament en l’import dels pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat, és a dir, no es tenen en compte ni les bases imposables negatives pendents de compensar pels subjectes passius ni les retencions i ingressos a compte suportat.
 • No obstant això, el percentatge és del 6% per a aquelles entitats en què almenys el 85% dels ingressos dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, corresponguin a rendes que resultin d’aplicació les exempcions per evitar la doble imposició internacional de participacions o establiments permanents o la deducció per doble imposició interna de dividends al 100%.

D.- LIMITACIÓ EN LA DEDUCCIÓ DE DESPESES FINANCERES

Com a mesura de caràcter indefinit, i amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2012, es modifica la limitació de la deducció de despeses financeres, fent-la extensiva a totes les empreses en general, sense circumscriure’s a la seva pertinença a un grup mercantil. Així mateix, s’exceptua de la limitació a aquells supòsits en què es produeix l’extinció d’una entitat, sense possibilitat de subrogació en una altra entitat als efectes de l’aplicació futura de les despeses financeres no deduïdes.

Li recordem que aquesta deducció es limita al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins a 1 milió d’euros.

Ara s’especifica que:

 • El límit mínim d’1 milió d’euros s’aplicarà en proporció a la durada del període impositiu, de manera que en els períodes impositius de durada inferior a l’any el límit es ponderarà atenent a la durada del període impositiu respecte de l’any.
 • S’amplia l’àmbit subjectiu de la limitació per incloure també a les entitats que no formin part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, fins ara exceptuades del límit excepte en determinats casos. D’aquesta manera, la limitació es fa extensiva a tots els subjectes passius amb independència de la seva pertinença o no a un grup mercantil.
 • S’amplia l’excepció per a entitats financeres de tal manera que s’inclouen també a les entitats asseguradores i no només a les entitats de crèdit.
 • No s’aplica aquest límit en el període impositiu en què es produeixi l’extinció de l’entitat, excepte en els supòsits següents:
 1. Quan l’extinció sigui conseqüència d’una operació de reestructuració acollida al règim de neutralitat fiscal de l’impost sobre societats.
 1. Quan sigui conseqüència d’una operació realitzada en un grup fiscal i l’entitat extingida tingui despeses financeres pendents de deduir en el moment de la seva integració en el grup.

E.- NOU GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE DIVIDENDS I RENDES DE FONT ESTRANGERA DERIVADES DE LA TRANSMISSIÓ DE VALORS REPRESENTATIUS DELS FONS PROPIS D’ENTITATS NO RESIDENTS EN TERRITORI ESPANYOL

Li recordem que el Reial decret llei 12/2012 va establir un gravamen especial, d’aplicació voluntària, del 8% sobre les rendes de font estrangera amb l’objecte de permetre la repatriació de dividends o la transmissió de participacions corresponents a entitats no residents que, tot i complir alguns dels requisits establerts en la normativa de la Llei de l’impost sobre societats (que tingui una participació ininterrompuda d’almenys un 5% en un any i que provinguin de beneficis derivats de la realització d’activitats empresarials a l’estranger) no complien amb el requisit d’haver estat gravades per un impost estranger de natura idèntica o anàloga a l’impost sobre societats espanyol.

Doncs bé ara, i amb efectes exclusius des del 15 de juliol de 2012 al 30 de novembre de 2012 , es crea un nou gravamen especial per a aquelles rendes de font estrangera que no poden beneficiar-se de l’exempció ni del gravamen especial del 8% per no complir tots els requisits previstos. El nou gravamen (que no substitueix sinó que complementa a l’anterior) és del 10%, i només exigeix el requisit de la participació mínima del 5% ininterrompuda durant almenys un any.

El gravamen especial s’haurà d’autoliquidar i ingressar en el termini dels 25 dies naturals següents a la data de meritació. El model de declaració d’aquest nou gravamen especial serà el Model 250, que serà objecte de l’oportuna adaptació.Close