Mesures per a la correcció del dèficit públic

25 de Enero del 2012

Al present butlletí es detallen les principals novetats legislatives de caràcter fiscal y en matèria de seguretat social aprovades recentment i contingudes en el Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,   de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’entrada en vigor del qual es produí el dia 1 de gener de 2012, i preveu la seva aplicació de forma majoritària durant els exercicis 2012 i 2013.

 

A la mateixa podem trobar:

 1. Novetats aprovades en matèria tributària: cal destacar la relativa a l’establiment temporal –en els períodes impositius 2012 i 2013- d’un gravamen complementari a la quota íntegra estatal en l’IRPF, així com un augment dels tipus de retenció i ingrés a compte sobre determinades rendes tant en el propi IRPF com en l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents.
 1. Novetats en matèria laboral: increment base màxima de cotització, bases màximes per a treballadors Autònoms i altres mesures de Seguretat Social. Es posposa l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat
 1. 1.     PRINCIPALS MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

1. ES CREA UN GRAVAMEN COMPLEMENTARI A LA QUOTA ÍNTEGRA ESTATAL PER ALS ANYS 2012 I 2013

Així, en els períodes impositius 2012 i 2013, la quota íntegra estatal de la Llei de l’IRPF s’incrementarà en els imports següents:

a) El resultant d’aplicar a la base liquidable general els tipus de l’escala següent:

Base liquidable general. Fins a eurosIncrement en quota íntegra estatal. EurosResta base liquidable general. Fins a eurosTipus aplicable.Percentatge 0017.707, 200,7517.707,20132,8015.300, 00233.007,20438,8020.400,00353.407,201.050,8066.593,004120.000,203.714,5255.000,005175.000, 206.464,52125.000,006300.000,2013.964,52

En endavant

Els percentatges aplicables oscil·len entre el 0,75 % per al primer tram de la tarifa, el corresponent a les rendes més baixes, fins al 7% per a les rendes superiors a 300.000,20 euros, tram que és nou per a aquest gravamen.

D’acord amb l’anterior, i sense perjudici dels tipus que poguessin aplicar les diferents comunitats autònomes dins les competències que tenen assignades, aquesta modificació suposa un increment del tipus marginal màxim de gravamen de l’IRPF de fins al 52%.

La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar aquesta escala a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

b) El resultant d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi els tipus de la següent escala (a la part que no correspongui, si escau, amb el mínim personal i familiar):

Base liquidable de l’estalvi. Fins a eurosIncrement en quota íntegra estatal. EurosResta base liquidable de l’estalvi. Fins a eurosTipus aplicable.Percentatge006.00026.000,0012018.000424.000,00840En endavant6

Com podem veure també s’estableix el gravamen complementari per a les rendes de l’estalvi en percentatges que oscil·len entre el 2% per als rendiments de fins a 6.000 euros i el 6% per a rendiments superiors a 24.000 euros.

Això suposa que els tipus de gravamen per a cadascun dels trams serà del

 • 21% pels primers 6.000€
 • 25% entre 6.000,01€ i 24.0000,01€
 • 27% a partir de 24.000,01€

2. MODIFICACIONS DELS TIPUS DE RETENCIÓ I INGRÉS A COMPTE

En línia amb el que assenyala l’apartat anterior, es modifiquen per als períodes impositius 2012 i 2013 els tipus de retenció aplicables.

Es modifiquen les regles de quantificació del percentatge de retenció a compte sobre els rendiments del treball, a fi d’incloure en el càlcul de la quota de retenció el gravamen complementari sobre la quota íntegra general estatal.

En cap cas, quan es produeixin regularitzacions en els esmentats períodes impositius, el nou tipus de retenció aplicable podrà ser superior al 52 per cent. El percentatge esmentat serà del 26 per cent quan la totalitat dels rendiments del treball s’haguessin obtingut a Ceuta i Melilla.

S’augmenta fins als 33.007,20 euros la quantia del total de retribucions a percebre pels contribuents, actualment fixada en 22.000 euros, perquè tinguin dret a la reducció en dos punts del tipus de retenció quan hagin adquirit el seu habitatge habitual a través de finançament.

En relació amb l’elevació del tipus de retenció a compte de l’IRPF aplicable sobre els rendiments del treball –a excepció dels percebuts pels administradors i membres de consells d’administració (obtinguts per aquesta activitat)-, el propi Reial Decret-Llei 20/2011 preveu la seva aplicació a partir de l’1 de febrer de 2012, de manera que els rendiments del treball que es satisfacin o abonin en les mes de gener i que corresponguin al mes esmentat suportaran una quota de retenció a compte per al càlcul de la qual no es tindran en compte les noves regles acabades d’aprovar, sense perjudici de la posterior regularització que procedeixi.

Amb aquesta previsió, les empreses obligades a retenir sobre els rendiments del treball que es satisfacin o abonin disposaran d’un mes per a l’adaptació de les seves aplicacions informàtiques internes.

Addicionalment a l’anterior, s’introdueixen  les següents modificacions en els percentatges fixos de retenció i pagaments a compte en els períodes impositius 2012 i 2013 (la seva aplicació és immediata des de l’1 de gener de 2012, atès que el RD-Llei 20/2011 no regula cap termini d’adaptació):

 • S’incrementen d’un 35% a un 42% els tipus de retenció aplicables sobre els rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que actuïn en representació seva, i la resta de membres d’altres òrgans representatius.
 • S’incrementen d’un 19% a un 21% els tipus de retenció o ingrés a compte aplicable sobre les rendes següents:

a) rendiments del capital mobiliari (interessos i dividends)
b) guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva
c) premis que s’entreguin com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries
d) rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans
e) rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines i del subsarrendament sobre els béns anteriors i imputacions de rendes per la cessió de drets d’imatge.

Sense perjudici de l’anterior, cal assenyalar que el Reial Decret-Llei no modifica els percentatges de retenció i ingrés a compte sobre el següent:

a) rendiments d’activitats professionals (que es mantenen en el 7% / 15%).
b) activitats agrícoles o ramaderes (1% / 2%).
c) activitats forestals (2%).
d) activitats empresarials que determinin el rendiment net mitjançant el mètode d’estimació objectiva (1%).
e) tampoc es modifica el percentatge de retenció corresponent a rendiments procedents de la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge (24%).
f) els pagaments fraccionats (que es mantenen entre el 2% i el 20% en funció del tipus d’activitat).

3. DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL I PER LES QUANTITATS DIPOSITADES EN UN COMPTE ESTALVI HABITATGE

Es recupera, amb caràcter retroactiu des de gener de 2011, la desgravació en l’IRPF per adquisició d’habitatge habitual en les mateixes condicions que existien fins al 31 de desembre de 2010, i s’elimina, per tant, les limitacions referents al límit màxim de base imposable per a la seva aplicació.

Cal recordar, en aquest sentit, que la Llei 39/2010 de pressupostos generals de l’Estat per a 2011, va limitar l’aplicació d’aquesta deducció per als contribuents amb una base imposable inferior a 17.707,20 euros anuals (en aquest cas s’aplicava sobre una base màxima de 9.040 euros anuals) o amb una base imposable entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals (cas en què la deducció s’aplicava sobre la diferència entre 9.040 i el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros).

Amb la nova modificació de la Llei de l’IRPF, la deducció s’aplicarà a qualsevol contribuent sense límit de base imposable, i la regulació queda així:

a) Deducció estatal del 7,5% de les quantitats satisfetes en el període de què es tracti per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual (la part autonòmica de la deducció, tret que la comunitat hi hagi establert un altre percentatge serà també del 7,5%).
b) La base màxima de la deducció és de 9.040 euros.
c) Es manté en els mateixos termes que per a 2011 la deducció per inversió en habitatge habitual per als contribuents que hi efectuïn obres i instal·lacions d’adequació, inclosos els elements comuns de l’edifici i els que serveixin de pas necessari entre la finca i la via pública. Recordem que en aquest cas els percentatges estatal i autonòmic són del 10% (deducció 20%) i la base màxima de 12.080 euros/any.

La quantia determinant per a la pressa en consideració de la deducció per habitatge en el càlcul dels pagaments a compte serà de 33.007,20 euros. No obstant això les retencions i ingressos a compte que es practiquin sobre els rendiments del treball que s’abonin en les mes de gener de 2012, i corresponent a aquest mes s’haurà de realitzar d’acord amb les quanties previstes a 31 de desembre de 2011.

4. DESPESES I INVERSIONS PER HABITUAR ELS EMPLEATS EN LA UTILITZACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES

S’amplia al període impositiu 2012 (aquest incentiu fiscal a la formació es va prorrogar a l’any passat per a 2011) la previsió que les despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball, no tindran consideració de rendes en espècie.

5. REDUCCIÓ DEL RENDIMENT NET D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES PEL MANTENIMENT O CREACIÓ D’OCUPACIÓ

Per a l’exercici 2012 es prorroga la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment i creació d’ocupació.

Recordem que aquest benefici fiscal consisteix en el fet que si l’empresari o professional manté ocupació el 2012 respecte al 2008, podrà reduir el rendiment net positius de l’activitat un 20%, sempre que els rendiments es declarin per l’empresari o professional, la xifra de negocis sigui inferior a 5.000.000 € i la plantilla mitja no sigui superior a 25 empleats. L’import de la reducció no podrà ser superior al 50% de l’import de les retribucions satisfetes en l’exercici al conjunt dels treballadors.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

1. PAGAMENTS A COMPTE DEL PERÍODE 2012

Es mantenen els percentatges dels pagaments fraccionats per a 2012, fins i tot pel que fa a la modificació introduïda pel Reial Decret-Llei 9/2011 que, per a entitats amb xifra de negocis en l’exercici anterior entre 20 i 60 milions d’euros va elevar el percentatge del 21 al 24% i perquè tinguessin una xifra de negocis superior el va fixar en el 27%.

2. DESPESES I INVERSIONS PER HABITUAR ELS EMPLEATS EN LA UTILITZACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ

Com succeeix en l’IRPF, s’amplia a l’exercici 2012 el dret a aplicar la deducció per despeses de formació en l’impost sobre societats per les despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació quan la seva utilització només es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball.

3. PERCENTATGES DE RETENCIÓ O INGRÉS A COMPTE EN ELS EXERCICIS 2012 I 2013

Des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013, s’incrementa del 19% al 21% el percentatge de retenció i ingrés a compte general de l’impost sobre societats.

Es manté en el 24% el percentatge aplicable a les rendes procedents de la cessió del dret a l’explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització.

4. TIPUS DE GRAVAMEN REDUÏT PER MANTENIMENT O CREACIÓ D’OCUPACIÓ

Aquest incentiu, paral·lel al regulat per als empresaris o professionals en termes de reducció del rendiment net, es prorroga, fins a 2012. De tal manera que, per als períodes impositius iniciats l’any 2012, aquestes entitats apliquen el tipus de gravamen del 20% sobre els primers 300.000 € de base imposable i el 25% per l’excés sobre l’import esmentat quan l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 5 milions d’euros i la plantilla mitja no arribi a 25 empleats, sempre que, almenys, es mantingui la plantilla en l’exercici iniciat el 2012 respecte als 12 mesos anteriors a l’inici del primer període impositiu iniciat el 2009.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

1. TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IMPOST EN ELS EXERCICIS 2012 I 2013

Des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’incrementa del 24% al 24,75% el tipus de gravamen general aplicable als rendiments obtinguts per no residents sense establiment permanent.

Per la seva banda, durant el mateix període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2013, s’incrementa del 19% al 21% el tipus de gravamen complementari aplicable a les transferències a l’estranger de les rendes obtingudes per establiments permanents d’entitats no residents i el tipus de gravamen aplicable als dividends, interessos i guanys patrimonials obtinguts per subjectes passius no establerts a Espanya.

També en aquest impost els tipus de retenció canvien coincidint amb els nous tipus d’imposició aprovats.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

1. TIPUS DE GRAVAMEN PER A LES ENTREGUES D’HABITATGES

S’amplia fins a 31 de desembre de 2012 l’aplicació del tipus superreduït del 4% d’IVA per a les entregues d’edificis o les seves parts aptes per a la seva utilització com a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

1. TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IBI

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2012 i 2013, els tipus de gravamen de l’IBI aprovats per als béns immobles urbans resultaran incrementats en els percentatges següents:

 1. El 10 % per als municipis que hagin estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002, i el tipus de gravamen mínim i supletori no podrà ser inferior al 0,5 % el 2012 i al 0,6 % el 2013.
 2. El 6 % per als municipis que hagin estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada entre 2002 i 2004, i el tipus de gravamen mínim i supletori no pot ser inferior al 0,5 %.
 3. El 4 % per als municipis que hagin estat objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada entre 2008 i 2011.

El tipus màxim aplicable no podrà ser superior, en cap cas, a l’establert en l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .

Aquest increment s’aplicarà en els termes següents:

 1. Als immobles d’ús no residencial, en tot cas, inclosos els immobles gravats amb tipus diferenciats atenent als usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions.
 2. A la totalitat dels immobles d’ús residencial a què els resulti d’aplicació una ponència de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002.
 3. Als immobles d’ús residencial a què els resulti d’aplicació una ponència de valors total aprovada l’any 2002 o en un any posterior, i que pertanyin a la meitat amb més valor cadastral del conjunt dels immobles del municipi que tinguin aquest ús.

Aquest increment no s’aplicarà als municipis que les ponències de valors dels quals hagin estat aprovades entre els anys 2005 i 2007. Tampoc tindrà efectes per al període impositiu que s’iniciï el 2013 per a aquells municipis en què s’aprovi una ponència de valors total l’any 2012.

En el cas que el tipus aprovat per un municipi per a 2012 o 2013 fos inferior al vigent el 2011, l’any en què això succeeixi s’aplicarà allò que s’ha disposat anteriorment prenent com a base el tipus vigent el 2011.

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Es trasllada, mitjançant la introducció de nombroses modificacions a l’articulat de la Llei  General Tributària, la Directiva 2010/24/UE del Consell, de 16 de març de 2010, sobre l’assistència mútua en matèria de cobrament dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres mesures.

 1. 2.     MODIFICACIONS EN MATÈRIA SOCIO-LABORAL PER A 2012.

-       Increment de la base màxima de cotització en un 1% respecte a la vigent per l’any 2011.

-       Base de cotització del Treballadors AUTÒNOMS: limitació opció base màxima del sistema a partir dels 47 anys. Qui a 01/01/12 tingués 47 anys, podrà optar per una base superior a 1870,50 euros si ho sol·licita a la TGSS abans del 30/06/2012.

-       Increment general de l’ 1% per al 2012  de les pensions abonades pel Sistema de la Seguretat Social.

-       Es dóna nova redacció a la disposició final 2ª de la Llei 9/2009, d’ampliació de la durada del permís per paternitat: ”la llei entrarà en vigor a partir de 01-01-2013”.Close